KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRAFİK İŞLEME CİHAZI VE GÖZETLEME KAMERALARI YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR İLANI

GRAFİK İŞLEME CİHAZI VE GÖZETLEME KAMERALARI YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GRAFİK İŞLEME CİHAZI VE GÖZETLEME KAMERALARI YAZILIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/959811

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623173285 - 2623173292

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

GRAFİK İŞLEME CİHAZI VE GÖZETLEME KAMERALARI YAZILIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

28 Adet Grafik İşleme Cihazı 1 Adet Gözetleme Kameraları Yazılımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

.Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluk sahası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

8 adet Analiz Donanımı 5 iş günü içerisinde İdarenin göstereceği yere kurulup devreye alınacaktır. Geri kalan 20 adet analiz donanımı ise en geç 90 Gün içerisinde İdarenin göstereceği yere kurulup devreye alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDAR MAH. D-100 KARAYOLU ÜZERİ SEKAPARK NO:59 A BLOK KAT:2 A 202 NOLU ODA (İHALE SALONU) İZMİT/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Bu ihale kapsamında yer alan tüm yazılımların bakım, onarım, güncelleme ve geliştirme sorumluluğu lisans

süresi boyunca Yüklenici’ye aittir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Gözetleme Kameraları Yazılımı için teklif verecek istekliler , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmiş

Yazılım

Yetki Belgesini beyan edeceklerdir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile

teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

GRAFİK İŞLEME CİHAZI

Belge Adı

Açıklama

Kocaeli il sınırları içerisinde merkezi veya

şubesi olduğunu gösteren belge

Teknik şartnamenin 1.10 maddesinde belirtilen belgeye ait bilgiler

beyan edilecektir.


GÖZETLEME KAMERALARI YAZILIMI

Belge Adı

Açıklama

Microsoft sertifikalı Azure

Developer Associate belgesi

Teknik şartnamenin 4.2 maddesinde belirtilen belgeye ait bilgiler beyan

edilecektir.

Microsoft sertifikalı Azure

Fundementals belgesi

Teknik şartnamenin 4.3 maddesinde belirtilen belgeye ait bilgiler beyan

edilecektir.

Microsoft sertifikalı Power Platform

Developer Associate belgesi

Teknik şartnamenin 4.4 maddesinde belirtilen belgeye ait bilgiler beyan

edilecektir.

Microsoft sertifikalı Power Platform

Fundementals belgesi

Teknik şartnamenin 4.5 maddesinde belirtilen belgeye ait bilgiler beyan

edilecektir.

İsteklinin kendisinin veya sertifika

düzenlenmiş firma çalışanının veya ortağının,

ihale ilan tarihinden geriye doğru en az 1 yıldır

kendisinin bünyesinde çalıştığını veya ortağı

olduğunu kanıtlayan belge

Teknik şartnamenin 4.6 maddesi. Sertifika sahibi isteklinin çalışanı ise

ÇALIŞANINA AİT BELGE ADI, ortağı ise ORTAKLIĞI GÖSTEREN

BELGE ADI beyan edilecektir.

Kocaeli il sınırları içerisinde merkezi veya

şubesi olduğunu gösteren belge

Teknik şartnamenin 1.10 maddesinde belirtilen belge beyan edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01893505